Činnost platformy

Platforma

Mezi výstupy činnosti platformy patří:
1) zhodnocení dosavadního systému vzdělávání pečujících osob o malé děti,
2) vytvoření návrhu nového systému vzdělávání pro pečující osoby o děti do zahájení povinné školní docházky, který bude vycházet ze zhodnocení současné kvalifikační zkoušky a ověřených zahraničních zkušeností a bude obsahovat každoroční vzdělávání a systém supervizí,
3) vypracování návrhu nové profesní kvalifikace pro pečující osoby o nejmenší děti (např. v systému NSK),
4) návrh vzdělávacího oboru k péči o děti do tří let pro středoškolské a vysokoškolské obory.

Současná platforma se zaměřuje na navázání spolupráce s obcemi, na získávání informací o financování předškolních zařízení obcemi, zjištění motivace a možnosti zakládání mikrojeslí ze strany obce.

Členové platformy:

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. – odborná asistentka na Vysoké škole ekonomické v Praze na Katedře veřejných financí,  zastupitelka  MČ Praha 10
Mgr. Ing. Miroslav Andrt – místostarosta Města Štětí
Mgr. Alexandra Molitorisová – právnička ve Sdružení místních samospráv ČR
Petra Benešová – členka zastupitelstva Města Litomyšl
Mgr. Jindra Tužilová – pracovnice ve Svazu města a obcí ČR
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. – odborné pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. v oddělení rodinné politiky
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. – odborné pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. v oddělení rodinné politiky
Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová – doktorandka na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Ing. Lucie Kábelová – interní doktorandka na Vysoké školy ekonomické v Praze na Katedře veřejných financí
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
Absolvovala inženýrské a doktorské studium oboru Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde od roku 2001 působí na katedře veřejných financí. V roce 2016 se zde úspěšně habilitovala. Ve své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti se věnuje financování územních samopráv, rozpočtovému procesu a fiskální transparentnosti. Od roku 2016 je členkou zastupitelstva MČ Praha 10.

Mgr. Ing. Miroslav Andrt
Narozen 13. 2. 1978 v Roudnici nad Labem. Absolvent Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a dále také oboru Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V letech 2003–2007 působil jako projektový manažer, ekonom a lektor Národní sítě Zdravých měst ČR. V letech 2007-2010 vedl Ekonomický odbor na Městském úřadě ve Štětí. Od roku 2010 je místostarostou Města Štětí a politikem Projektu Zdravého města Štětí a místní Agendy 21. Od roku 2016 je také zastupitelem Ústeckého kraje, kde předsedá Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. Od roku 2011 je členem Výkonné rady Místní akční skupiny Podřipsko a působí i v rámci okresní a krajské tripartity. V rámci místní samosprávy se podílel mj. na zřízení a rozvoji Mateřského centra Žabka při Domě dětí a mládeže ve Štětí a zapojení města do projektů sociálního začleňování a prevence kriminality. Je ženatý a má dvě děti.

Mgr. Alexandra Molitorisová
Působí jak právnička ve Sdružení místních samospráv ČR, apolické celostátní organizaci, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. V SMS ČR plní mimo jiné funkci právního poradce a koordinátora právně-legislativního týmu. Zároveň působí jako výzkumná asistentka na Univerzitě v Jeně v Německu. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v rámci svých studií absolvovala roční pobyt ve švédské Uppsale. Podporuje šíření myšlenky politiky založené na důkazech a experimentálního vládnutí v českém právním prostředí.

Petra Benešová
Životním tématem je rodina a prorodinná politika. Od roku 2003 působí jako statutární zástupce Rodinného centra Litomyšl. V letech 2009 – 2015 byla odborným konzultantem projektu ESF v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, členkou krajské koordinační skupiny pro Pardubický kraj projektu OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zkušenosti aktivit na podporu rodinného a komunitního života získala jako koordinátorka Sítě mateřských center v letech 2006 – 2016. Od roku 2010 je členkou zastupitelstva Města Litomyšl a členkou Komise pro rodinu a komunitní plánování. Od roku 2014 do současnosti je členkou rady Města Litomyšl. V roce 2014 společně se skupinou rodičů založila základní školu Školamyšl, kde je členkou rady spolku. Od roku 2016 je manažerkou Klubu neformálního předškolního vzdělávání v rámci projektu „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“.


Mgr. Jindra Tužilová

Pracuje jako právnička  ve Svazu města a obcí České republiky,  má na starosti sociální oblast, rodinnou problematiku, trh práce, zdravotnictví, kulturu, architekturu a cestovní ruch. Je garantem sociálně zdravotní komise, kulturní komise a komise cestovního ruchu.
Vystudovala magisterský obor právo na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni se specializací na ústavní a evropské právo. Studovala také na milánské univerzitě sociální politiku se zaměřením na pracovní právo, národnostní a etnické menšiny a rasovou diskriminaci, od Hopkinsovy nadace získala stipendium v rámci probíhajících konferencí na téma Lidská práva v EU.
V minulosti pracovala na stavebním odboru MÚ Praha 6 jako samostatná právnička a také má zkušenosti s prací pro zahraniční společnost na pozici paralegal/compliance pro distrikty EMEA a EMEAC. Žila v Belgii, v Itálii a ve Švýcarsku. Mluví plynně anglicky, velmi dobře italsky, dorozumí se francouzsky. Studium němčiny a latiny s radostí po několika letech opustila. K novořečtině stejně jako k holandštině by se jednou ráda vrátila.

Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
Ukončila v roce 2001 Mgr. studium na UK Praha, Přírodovědecké fakultě, katedře demografie a geodemografie a v roce 2002 rovněž na Filozofické fakultě, katedře sociologie. V roce 2009 pak dokončila Ph.D. studium na UK Praha, Přírodovědecké fakultě, katedře demografie a geodemografie. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. v oddělení rodinné politiky. Tematicky se zabývá především rodinnou politikou, demografií a sociologií rodiny. V posledních letech se účastnila výzkumných projektů zaměřených na předškolní péči o děti v ČR, harmonizaci rodiny a zaměstnání, dělbu rolí, mezinárodní srovnání rodinné politiky, demografické chování a sociálně-právní ochranu dětí.

Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Absolvovala v roce 2001 magisterské studium sociální práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2011 dokončila doktorské studium sociologie na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2015 ukončila čtyřletý systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu Modelu růstu Virginie Satirové (MOVISA IV). Ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. pracuje od roku 2009. V posledních letech byla zapojena do výzkumných projektů zaměřených na předškolní péči o děti, harmonizaci rodiny a zaměstnání, regionální a lokální rodinnou politiku v praxi, sociálně-právní ochranu dětí a náhradní rodinnou péči.

Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová
Absolventka oboru Pedagogika, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a oboru Speciální pedagogika a Výtvarná výchova Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Momentálně působí jako doktorandka na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumně i prakticky se zabývá péčí, výchovou a vzděláváním dětí do tří let.

Ing. Lucie Kábelová
Vystudovala obor Zdanění a daňová politika na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době působí jako interní doktorandka na Katedře veřejných financí, Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci pedagogické činnosti i svého výzkumu se věnuje zejména odvodovému zatížení fyzických osob – v obou případech se snaží propojit teorii se zkušenostmi z praxe v korporátním sektoru.

Platforma  složena ze zástupkyň organizací, které mají zkušenosti s kvalifikačními standardy chův a podílejí se na jeho uplatňování v praxi, dále zástupkyň Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Národního ústavu pro vzdělávání, se v letech 2016 až 2017 zaměřila především na analýzu a návrh vzdělávání pečující osob o děti do zahájení povinné školní docházky. Dále se podílela na revizi profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M), která je nyní v procesu schvalování.

Členky platformy:

Mgr. Hana Splavcová – odborná pracovnice předškolního vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání
Mgr. Petra Michalová – sociální pedagožka v Národním centru pro rodinu
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. – odborná asistentka Katedry primární pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Regína Dlouhá – ředitelka Klubu K2, o. p. s.
Mgr. Alice Třísková – pracovnice oddělení dalšího vzdělávání MŠMT
Ing. Zorka Husová – vedoucí oddělení pro kurikulum odborného vzdělávání na NÚV
Mgr. Eva Kopečná – zakladatelka společnosti Domestica, spoluzakladatelka České asociace chův
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. – odborné pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. v oddělení rodinné politiky
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D. – odborné pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. v oddělení rodinné politiky

Mgr. Hana Splavcová
Vzdělávání, výchově a péči o děti raného věku se věnuje dlouhodobě. Vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor dětská sestra. První praktické zkušenosti získala při práci v jeslích a společném zařízení jeslí a mateřské školy v 90. letech. Později, do roku 2013, působila jako vedoucí zařízení pro děti do tří let, kde pracovala na modernizaci koncepce výchovy a péče o děti raného věku v souladu s osobnostně orientovaným modelem pojetí dítěte a na úpravě souvisejících podmínek. Založila zde tradici úzké spolupráce s rodinami dětí i dalšími partnery. Své znalosti dále prohloubila studiem bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy a navazujícího magisterského oboru Pedagogika předškolního věku se specializací na rané dětství. V současné době pracuje jako odborná pracovnice a garantka předškolního vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání, působí jako lektorka seminářů pro učitelky mateřských škol v Národním institutu pro další vzdělávání. Je dlouhodobou členkou Asociace předškolní výchovy (nově místopředsedkyní výboru), je členkou Poradního sboru MŠMT pro předškolní vzdělávání a členkou Resortní pracovní skupiny pro nadání MŠMT. Pravidelně publikuje v odborných periodikách, společně s Janou Kropáčkovou vydala publikace Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ (Portál, 2016) a Dvouleté děti v předškolním vzdělávání (RAABE, 2016).

Mgr. Petra Michalová
Působí jako sociální pedagožka v Národním centru pro rodinu, které se dlouhodobě věnuje rodinné politice na komunální, národní i evropské úrovni. Náplní práce Národního centra pro rodinu je vzdělávání v oblasti rodinné politiky, rodinných a rodičovských kompetencí, přenos dobré praxe a spolupráce s řadou prorodinných organizací v ČR i v zahraničí.

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Vystudovala magisterský obor Předškolní pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě UK v Praze. Pracovala jako učitelka mateřské školy, 1. stupně základní školy a krátce i na střední škole. Po interním doktorandském studiu v oboru Pedagogika u doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc. nastoupila na Katedru primární pedagogiky, kde v současné době působí jako odborná asistentka a v letech 2009 – 2016 zastávala funkci proděkanky pro studijní záležitosti. Podílí se na výuce studentů Učitelství pro mateřské školy, Pedagogiky předškolního věku a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ i oborových studentů Pedagogiky. Za hlavní odborný zájem i svou srdeční záležitost považuje téma návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání, problematiku raného dětství, pedagogickou praxi a výchovu dítěte v rodině. Aktivně pracuje ve výboru profesní organizace Asociace předškolní výchovy, je členkou České asociace pedagogického výzkumu, členkou poradní skupiny pro předškolní vzdělávání Národního ústavu vzdělávání, členkou poradního sboru MŠMT pro předškolní vzdělávání a členkou výboru pražské pobočky České pedagogické společnosti.
Je autorkou knihy Budeme mít prvňáčka, spoluautorkou publikace Vzdělávání dětí od dvou let (s Hanou Splavcovou) a Předškolní pedagogika (s Evou Opravilovou). Její publikační činnost zahrnuje velké množství nejenom odborných statí, ale mnoho článků a rozhovorů např. v Učitelských novinách, časopise Poradce ředitelky mateřské školy atd.

Mgr. Regina Dlouhá
Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze. V oblasti vzdělávání působí od roku 1990. Od roku 2010 působí v Klubu K2 – centru pro podporu rodiny, specializuje se na kvalitu péče o děti předškolního věku v zařízeních mimo školský zákon.
Je autorkou Standardů kvality péče v dětských skupinách, autorkou metodiky auditů kvality dětských skupin, věnuje se lektorské činnosti pro pečující osoby a chůvy. Je autorizovaným zástupcem pro zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, v roce 2016 se stala členkou předsednictva Asociace rané péče a výchovy.

Mgr. Alice Třísková
Vystudovala Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk a literatura – historie. V 90. letech minulého století působila v tištěných médiích, jako redaktorka odborných časopisů a publikací, v letech 2007-2011 v prezentačním oddělení Národního technického muzea. Od roku 2011 pracovala ve státní správě – nejprve na Ministerstvu pro místní rozvoj a od roku 2013 jako projektová manažerka projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2016 se agendě tvorby profesních kvalifikací a uznávání a ověřování kvalifikací dospělých věnuje v rámci kmenové činnosti oddělení dalšího vzdělávání MŠMT.

Ing. Zorka Husová
Vystudovala Fakultu potravinářské a biochemické technologie VŠCHT (Vysoké škola chemicko – technologická v Praze), obor kvasná chemie a bioinženýrství. Po studiu na vysoké škole (1986 – 1997) učila na středních odborných školách odborné předměty zejména chemii, biochemii, mikrobiologii, výživu. Poté nastoupila do Národního ústavu odborného vzdělávání (nyní Národní ústav pro vzdělávání v Praze, NÚV) a věnovala se kurikulární oblasti počátečního odborného vzdělávání. Spolupodílela se jako vedoucí oddělení pro kurikulum odborného vzdělávání na kurikulární reformě pro střední odborné vzdělávání. Od roku 2005 se současně věnovala problematice dalšího vzdělávání – agendě tvorby profesních kvalifikací a jejich ověřování a uznávání, a to jako manažerka tvorby standardů profesních kvalifikací v rámci projektů zaměřených na budování a rozvoj Národní soustavy kvalifikací (NSK1) a Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací (NSK2), později i v rámci kmenové činnosti jako vedoucí oddělení pro správu a rozvoj NSK v NÚV (2011 – 2015). V současné době řeší úkoly související zejména s počátečním odborným vzděláváním v pozici vedoucí oddělení pro kurikulum odborného vzdělávání na NUV a nadále spolupracuje na agendě týkají se profesních kvalifikací v NSK.

Mgr. Eva Kopečná
Absolventka Filozofické fakulty UK. V oboru péče o děti pracuje od roku 1995, kdy založila společnost Domestica, která od doby svého založení až dosud zajišťuje chůvy do soukromých domácností. Je členka Sektorové rady Ostatní služby, kde se spolupodílela na tvorbě standardů profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní a Chůva pro dětské koutky. Od roku 2006 dosud pracuje jako odborná lektorka oboru Etika profese chůvy a Psychologie pro chůvy v odborných kurzech. V roce 2012 založila společnost Institut vzdělávání pracujících v domácnosti s.r.o., která realizuje akreditované rekvalifikační kurzy pro chůvy. V období od roku 2008 do roku 2016 zorganizovala celkem 40 akreditovaných rekvalifikačních kurzů, které absolvovalo více než 600 osob. Od 6. 3. 2013 je autorizovaným zástupcem autorizované osoby Domestica pro zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. Patří mezi spoluzakladatelky České asociace chův, která vznikla v roce 2015.

Platforma se na zač. projektu v r. 2016 věnovala především doporučenému Plánu péče a výchovy, který jsou součástí Příručky pro zřizovatele mikrojeslí. Příručka s plánem péče a výchovy vznikla jako doporučující metodický materiál při zřizovatele a chůvy v mikrojeslích.

Členky platformy:

Mgr. Rut Kolínská – prezidentka Sítě pro rodinu
Jiřina Chlebovská – manažerka krajských koordinátorek v Síti pro rodinu (do roku 2017)
Mgr. Veronika Šprincová – analytička, projektová manažerka, lektorka Fórum 50%
Mgr. Halka Jaklová – zástupkyně ředitelky ve Fórum 50%
Markéta Štěpánová – projektová manažerka v Gender Studies
Mgr. Kateřina Kňapová – socioložka

Mgr. Rut Kolínská
Rut Kolínská je zakladatelkou hnutí mateřských center v ČR (1992) a Sítě mateřských center (2002). Je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a předsedkyní Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Je nositelkou ceny Žena Evropy 2003. V roce ji ocenila švýcarská Schwabova nadace za know-how mateřských center, která umožňují matkám seberealizaci a nabízejí prevenci sociálního vyloučení, titulem Sociálně prospěšná podnikatelka. V roce 2015 byla zařazena mezi 25 TOP žen Česka.

Jiřina Chlebovská
V oblasti prorodinných služeb a vzdělávání pečujících osob se pohybuje od roku 2004, v Síti pro rodinu působila do roku 2017 jako manažerka krajských koordinátorek, má zkušenosti s přenosem dobré praxe v péči o nejmenší děti v různých typech zařízení v celé ČR. Působila také jako lektorka v rekvalifikačních kurzech pro pečující osoby a chůvy, od roku 2014 jako manažerka profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky.

Mgr. Veronika Šprincová
Odborná lektorka, analytička a koordinátorka společnosti Fórum 50 %, předsedkyně Genderové expertní komory ČR a vyučující na katedře Genderových studií FHS UK. Kromě vytváření analýz, lektorování a koordinace projektů pro Fórum 50 % studuje v doktorském programu na Ústavu politologie FF UK. Je také zástupkyní Fóra 50 % v Radě vlády pro rovnost žen a mužů a členkou Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Mgr. Halka Jaklová
Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracovala v Poradně pro uprchlíky Českého helsinského výboru, kde se věnovala právnímu poradenství na azylové právo. Pracovala také jako koordinátorka kulturních projektů pro nadaci „Člověk v tísni“. Od r. 2004 – do r. 2010 byla manažerkou projektů ve společnosti Aperio – společnost pro zdravé rodičovství. Zde vedla právní poradnu pro rodiče a přinesla do organizace téma pomoci sólo rodičům. Od r. 2010 je zástupkyní ředitelky ve společnosti Fórum 50%, kde se věnuje managementu českých i mezinárodních partnerských projektů zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů.

Markéta Štěpánová
Vystudovala Vyšší odbornou školu knihovnictví a informačních studií. V Gender Studies se pohybuje na různých pozicích od roku 2005. Věnuje se genderově citlivé výchově a vzdělávání, rodinné politice a slaďování osobního a pracovního života. Několik let zastávala pozici účetní asistentky a také koordinovala projekty „Našima očima: Romské ženy v České republice“, „Místa přátelská rodině“ či „Podpora zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v ČR“. V Současné chvíli je šéfredaktorkou zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech a vede workshopy v mateřských centrech zaměřené na antidiskriminaci a slaďování osobního a pracovního života.

Mgr. Kateřina Kňapová
Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK a politologii na Filozofické fakultě UK. Pracovala v neziskové organizaci Alternativa 50, o.p.s., kde působila jako socioložka a lobbistka. Na starosti měla zejména kampaň proti ageismu a výzkum k tématu věkové diskriminace v médiích, zpracování auditů zaměřených na slaďování práce a rodiny ve vybraných firmách v Olomouckém kraji a lobbingové aktivity vztahující se ke zlepšování postavení žen ve znevýhodňujícím postavení. Od roku 2015 se aktivně podílí na konzultacích Koncepce rodinné politiky na MPSV. Pravidelně publikuje v různých médiích komentáře na téma české sociální politiky a postavení žen v české společnosti.

Výstupy platformy:

Analýza financování MŠ ve Středočeském kraji
Analýza financování MŠ ve Středočeském kraji, část 2
Dotazníkové šetření obcím ohledně zjišťování zájmu o zakládání mikrojeslí
Veřejná správa – E. Ferrarová
Poradce ředitele mateřské školy – J. Kropáčková
Gender Studies noviny- M. Štěpánová
Veřejné mínění a péče o předškolní děti – K. Kňapová
Mikrojesle- dotaznik profesni kvalifikace – J. Chlebovská
Dětské skupiny v mateřský centrech – R. Kolínská
Sólo rodiče a mikrojesle – H. Jaklová