Projekt Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby

Projekt „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“.

Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12 . 2020

Cílem projektu je podpořit zřizovatele, zejména obce, při zřizování a provozování mikrojeslí prostřednictvím komplexního poradenství a podpory. Dále pilotně ověřit tzv. mikrojesle, které jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, a nabídnout péči dětem od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu čtyř dětí zajištěnou profesionálními pečujícími osobami.

Hlavní výstupy projektu:
1) komplexní návrh nového typu služby péče o děti, tzv. mikrojeslí včetně návrhu nutných legislativních změn
2) oveření zájmu a možností zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a od dvou let věku výše
3) revize a komplexní návrh systému vzdělávání pro pečující osoby

S příjemci dotace tj. s obcemi, neziskovými organizacemi, příspěvkovými organizacemi obcí a právnickými osobami, které vykonávají činnost škol a školských zařízení bude tým „Mikrojesle“ spolupracovat po celou dobu trvání projektu. Zřizovatelům budeme poskytovat poradenství, metodickou podporu, možnost sdílení zkušeností s ostatními příjemci formou benchmarkingu nebo na seminářích, které budeme organizovat. Oslovíme zřizovatele, aby nám poskytli údaje potřebné pro evaluaci provozu mikrojeslí, oslovíme také rodiče dětí, abychom se dozvěděli, jak jsou s mikrojeslemi spokojeni a jak umístění dětí do mikrojeslí ovlivnilo jejich život ve vztahu k zaměstnanosti a sladění pracovního a rodinného života. Náš tým bude vděčný i chůvám za jejich názory na služby v mikrojeslích a na standardy vzdělávání kurzu „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)“.