Informace k novým výzvám v lednu 2019!

V harmonogramu výzev ESF jsou zveřejněny 2 plánované výzvy s celkovou alokací
224 mil. Kč:

069 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR mimo hl. m. Prahu
070 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

Vyhlášení výzev je plánováno na leden 2019, jedná se o výzvy průběžné, to znamená, že bude možné žádosti podávat průběžně během stanoveného období.

Cílem výzev je primárně zajistit navazující provoz stávajících zařízení. Pouze v rámci výzvy určené mimo hl.m. Prahu bude možno podpořit několik nových mikrojeslí (v případě většího zájmu o zřízení nových mikrojeslí další finanční prostředky již nebudou alokovány).

Přesné podmínky realizace projektů stanoví až výzva, která je v současnosti připravována, pro zájemce o provozování mikrojeslí shrnujeme nejdůležitější:

Z věcného hlediska je možné se předběžně řídit podmínkami výzvy č. 126 (příp. 127).
• Vhodný prostor včetně vybavení na spaní, stolování, hry pro 4 děti v uvedeném věku v domácnosti pečující osoby nebo v jiných vhodných prostorách, kde bude možné vytvořit prostředí co nejvíce se blížící rodinnému. Plocha místnosti určené k dennímu pobytu a odpočinku dětí činí nejméně 3 m2 na jedno dítě.
• Vzhledem k hygienickým a technickým požadavkům nejsou potřeba stavební úpravy, součástí mikrojeslí musí být záchod, umyvadlo a sprcha. Sociální zařízení může být společné s pečující osobou, není tedy nutné budovat dětský záchod a snížené umyvadlo, postačí nočníky, redukce, stupínky (ostatní hygienické podmínky pro prostory a provoz doporučujeme nastavit dle vyhlášky č. 281/2014 pro 4 děti.
Odborně způsobilá pečující osoba – požadavky stejné jako pro dětskou skupinu:
§ 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Zájem o službu ze strany rodičů dětí ve věku 6 měsíců až 4 roky. Rodiče musí prokázat vazbu na trh práce.
Partnerství s obcí nově nebude povinné.

Jak na podání projektové žádosti a administraci projektu?
• Pro žadatele bude připraven seminář, kde budou vysvětlena pravidla výzvy. Seminář bude vyhlášen na www.esfcr.cz, doporučujeme sledovat facebookovou stránku Dětské skupiny a mikrojesle, kde bude přímý odkaz na přihlášení. Předběžný termín konání: 10. 1. 2019, místo konání: Praha.
• Žádosti se podávají přes portál IS KP 14+. Je možné se zaregistrovat předem a seznámit se s prostředím. Příručku pro práci s tímto portálem naleznete zde.

• Pro podání žádosti je vhodné se seznámit s příručkou pro žadatele a příjemce OPZ, zejména s pravidly pro hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a ověření administrativní a finanční kapacity pro realizaci projektu. Více informací v příručce.
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů v žádosti má vazbu na délku projektu. Termín počátku realizace i délku projektu stanoví žadatel dle pravidel uvedených ve výzvě. Doporučujeme plánovat projekty na minimálně 24 měsíců a maximálně 36.
• Projekty z těchto výzev budou financovány s využitím 40% paušální sazby – pravidla pro žadatele a příjemce.
• V případě navazujících projektů se není třeba obávat, že by alokace na pokračující projekt byla ostatními projekty vyčerpána. Stávající příjemci nemusí podávat žádost co nejrychleji a je dostačující stihnout pouze finální termín výzvy. Prostředky byly do výzvy přiděleny tak, aby pokračování bylo zajištěno všem stávajícím projektům, které o to budou mít zájem.
• Během přípravy projektu i v době realizace bude možné klást dotazy v tzv. fóru (klub k těmto výzvám bude zřízen současně s vyhlášením výzev). Z věcného hlediska je možné konzultovat provoz mikrojeslí s odbornými garantkami projektu Mikrojesle.


Nyní existuje
0
Mikrojeslí

Informace k novým výzvám v lednu 2019!

V harmonogramu výzev ESF jsou zveřejněny 2 plánované výzvy s celkovou alokací
224 mil. Kč:

069 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR mimo hl. m. Prahu
070 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

Vyhlášení výzev je plánováno na leden 2019, jedná se o výzvy průběžné, to znamená, že bude možné žádosti podávat průběžně během stanoveného období.

Cílem výzev je primárně zajistit navazující provoz stávajících zařízení. Pouze v rámci výzvy určené mimo hl.m. Prahu bude možno podpořit několik nových mikrojeslí (v případě většího zájmu o zřízení nových mikrojeslí další finanční prostředky již nebudou alokovány).

Přesné podmínky realizace projektů stanoví až výzva, která je v současnosti připravována, pro zájemce o provozování mikrojeslí shrnujeme nejdůležitější:

Z věcného hlediska je možné se předběžně řídit podmínkami výzvy č. 126 (příp. 127).
• Vhodný prostor včetně vybavení na spaní, stolování, hry pro 4 děti v uvedeném věku v domácnosti pečující osoby nebo v jiných vhodných prostorách, kde bude možné vytvořit prostředí co nejvíce se blížící rodinnému. Plocha místnosti určené k dennímu pobytu a odpočinku dětí činí nejméně 3 m2 na jedno dítě.
• Vzhledem k hygienickým a technickým požadavkům nejsou potřeba stavební úpravy, součástí mikrojeslí musí být záchod, umyvadlo a sprcha. Sociální zařízení může být společné s pečující osobou, není tedy nutné budovat dětský záchod a snížené umyvadlo, postačí nočníky, redukce, stupínky (ostatní hygienické podmínky pro prostory a provoz doporučujeme nastavit dle vyhlášky č. 281/2014 pro 4 děti.
• Odborně způsobilá pečující osoba – požadavky stejné jako pro dětskou skupinu:
§ 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
• Zájem o službu ze strany rodičů dětí ve věku 6 měsíců až 4 roky. Rodiče musí prokázat vazbu na trh práce.
• Partnerství s obcí nově nebude povinné.

Jak na podání projektové žádosti a administraci projektu?
• Pro žadatele bude připraven seminář, kde budou vysvětlena pravidla výzvy. Seminář bude vyhlášen na www.esfcr.cz, doporučujeme sledovat facebookovou stránku Dětské skupiny a mikrojesle, kde bude přímý odkaz na přihlášení. Předběžný termín konání: 10. 1. 2019, místo konání: Praha.
• Žádosti se podávají přes portál IS KP 14+. Je možné se zaregistrovat předem a seznámit se s prostředím. Příručku pro práci s tímto portálem naleznete zde.

• Pro podání žádosti je vhodné se seznámit s příručkou pro žadatele a příjemce OPZ, zejména s pravidly pro hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a ověření administrativní a finanční kapacity pro realizaci projektu. Více informací v příručce.
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů v žádosti má vazbu na délku projektu. Termín počátku realizace i délku projektu stanoví žadatel dle pravidel uvedených ve výzvě. Doporučujeme plánovat projekty na minimálně 24 měsíců a maximálně 36.
• Projekty z těchto výzev budou financovány s využitím 40% paušální sazby – pravidla pro žadatele a příjemce.
• V případě navazujících projektů se není třeba obávat, že by alokace na pokračující projekt byla ostatními projekty vyčerpána. Stávající příjemci nemusí podávat žádost co nejrychleji a je dostačující stihnout pouze finální termín výzvy. Prostředky byly do výzvy přiděleny tak, aby pokračování bylo zajištěno všem stávajícím projektům, které o to budou mít zájem.
• Během přípravy projektu i v době realizace bude možné klást dotazy v tzv. fóru (klub k těmto výzvám bude zřízen současně s vyhlášením výzev). Z věcného hlediska je možné konzultovat provoz mikrojeslí s odbornými garantkami projektu Mikrojesle.